Postitused

Paastuaja 4. pühapäev Laetare: “Eluleib”

Rõõmustage koos Jeruusalemmaga kõik, kes Teda armastate!
Õnnis on inimene, kelle tugevus on Sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad.
Nutuorust läbi käies teevad nad selle allikate maaks; ka varajane vihm katab neid õnnistusega. Nad saavad rammule rammu lisaks ja ilmuvad Jumala ette Siionis.
Issand, vägede Jumal, kuule mu palvet, võta kuulda, Jaakobi Jumal!
Meie kilp, Jumal, vaata siia ja pane tähele oma võitud mehe palet!
Issand Sebaot, õnnis on inimene, kes Sinu peale loodab.
Rõõmustage koos Jeruusalemmaga kõik, kes Teda armastate!
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen

Jesaja 66:10 Psalm 84:6-10,13

+++

Kõigeväeline Jumal ja Isa, Sina toitsid oma rahvast kõrbes taevaleivaga ja läkitasid oma ainsa Poja kõigi inimeste Eluleivaks. Aita meil loobuda sellest, mis ei toida meie hinge, ja elada Sinu sõnast, mis juhatab meid igavesse ellu. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi. Aamen

Päevapalve

+++

„Vaata, päevad tulevad,” ütleb Issand Jumal, „mil ma saadan maale nälja: nälja mitte leiva ja janu mitte vee järele, vaid Issanda sõnade kuulmise järele. Siis nad vaaruvad merest mereni ja põhjast itta, nad uitavad, otsides Issanda sõna, aga nad ei leia.

Aamos 8:11-12

+++

Pange siis maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keelepeks! Nagu äsjasündinud lapsed igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole, kui te olete tunda saanud, et Issand on helde.

1.Peetruse 2:1-3

+++

Kui siis rahvahulk nägi, et seal ei olnud ei Jeesust ega ta jüngreid, astusid nad paatidesse ning tulid Jeesust otsides Kapernauma. Ja kui nad leidsid ta teiselt poolt järve, ütlesid nad talle: „Rabi, millal sa siia said?” Jeesus vastas neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te ei otsi mind mitte sellepärast, et te nägite tunnustähti, vaid et te sõite leiba ja teie kõhud said täis. Ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks. Seda annab teile Inimese Poeg, sest teda on Jumal Isa pitseriga kinnitanud.” Siis nad ütlesid talle: „Mida me peame ette võtma, et teha Jumala tegusid?” Jeesus vastas: „See ongi Jumala tegu, et te usute temasse, kelle ta on läkitanud.” Siis nad ütlesid talle: „Mis tunnustähe sa siis teed, et me näeksime ja võiksime sind uskuda? Mida sa teed? Meie esiisad sõid kõrbes mannat, nõnda nagu on kirjutatud: Ta andis neile süüa leiba taevast.” Siis ütles Jeesus neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei andnud Mooses teile leiba taevast, vaid minu Isa annab teile tõelist leiba taevast. Sest Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu.” Siis nad ütlesid talle: „Issand, anna meile alati seda leiba!” Jeesus ütles neile: „Mina olen eluleib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi.

Johannese 6:24-35

+++

Oleme jõudnud paastuaja keskpaika – pool teed on selja taga, pool teed on ees. 4. paastuaja pühapäev on kui eriline peatuskoht – oaas, rõõmuallikas – paastuaja kõrbeteel.

Neljakümnepäevase paastuaja võrdpildiks on Jumala rahva neljakümneaastane kõrberännak. Veelgi enam – õigupoolest on kogu meie ajalik elu kristlasena otsekui Iisraeli tee Egiptuse orjapõlvest tõotatud maa vabaduse ja rikkuse poole. Meile tõotatud maa – see on igavene elu Kristuse tulevases kuningriigis. Nagu Iisrael muistsel ajal, nii võime meiegi oma kõrbeteed käies kogeda ja veenduda, et seni kui usume Jumalasse, seni kuni käime Tema tahte järgi, langeb meile osaks õnnistus, abi ja pääste. Kui aga unustame Jumala – siis kogeme mahajäetust, nälga ja janu, karistust.

Nagu tookord Iisraeli lapsi, nii jälitavad ja ohustavad meidki selle ilma kõrbeteel mitmesugused kiusatused. Kiusatused, mis meelitavad meid eemale õigelt teelt ja võetud sihist, kutsuvad meie südames esile rahulolematust ja nurinat Jumala vastu. Inimese patust rikutud loomus on kärsitu – tahame kõike kohe ja ilma pingutamata kätte saada. Parem kui ei peaks võitlema. Parem kui ei tuleks vaeva näha. Me ei taha tasapisi edasi liikuda, ei taha kannatlikult kasvada.

Ometi on kannatlikkus justnimelt see, mis arendab meid, kasvatab täiuslikumaks. Teeb meid jumalanäolisemaks, sest ka Jumal on kannatlik – muidu Ta meiega vaeva ei näeks. Ega asjata öelda kirjas heebrelastele: Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse.

Seda üldinimlikku kärsitust näeb Jeesus ka neis inimestes, kes järgnevad Talle Kapernauma. Te ei otsi mind mitte sellepärast, et te nägite tunnustähti, vaid et te sõite leiba ja teie kõhud said täis. Jeesusele järgnenud rahvahulk oli äsja näinud suurt tunnustähte – Jeesus toitis viis tuhat meest ja nende pered vaid viie odraleiva ja kahe kalakesega. Kõik said süüa nii palju kui tahtsid, nende kõhud said täis. Keegi neist ei pidanud selleks ise midagi tegema, ei pidanud vaeva nägema. Jah, paradiis on tulnud maa peale – nii nad mõtlesid.

Eks meiegi mõtleme nõndasamuti – kes meist ei ihaldaks elada külluses jõudeelu. Kuid see pole paradiis, see on saatanlik miraaž, mida tegelikkuses ei eksisteeri. Meenutagem, et Eedeni aedagi ei pannud Jumal inimest jõudeelu elama, vaid seda aeda harima ja hoidma. Inimese jumalanäolisus seisneb Jumala loomistöö jätkamises ja mõistlikus täiustamises, et ka ise seeläbi täiuslikumaks saada. Looja ja täiustaja on inimene aga vaid koostöös oma Loojaga.

Jeesus ütleb meile: Ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks. Seda annab teile Inimese Poeg. Seda püsivat ja jäävat rooga annab Jeesus meile ka täna. Annab oma Sõna ja Sakramendi läbi. Rooga, mis ühendab ja hoiab meid osaduses Jumalaga.

Eriolukord on pannud meid paastuma pühast Sakramendist, kuid mitte Jumala Sõnast. Kasutagem seda aega kui võimalust. Kui võimalust sõeluda Jumala Sõna valgel oma igapäevaelust välja oluline ja ebaoluline, tegelik ja näiline. Koguja ütleb: Igale asjale on määratud aeg. Ajalikkuses on ka oma lohutus – kõik läheb mööda, kõik lõpeb ära. Nii lõpeb ühel päeval ka see eriolukord – läheb vaja vaid pisut kannatlikkust.

+++

Halastaja ja armuline Jumal, Sina kuuled alati omade palveid. Vaata armuga kõigi haigete peale ja võta kuulda meie palvet. Anna tunda, et Sinul on rahumõtted ka siis, kui Sinu käsi on raskelt meie peal. Täida meie süda oma Püha Vaimu läbi kannatlikkuse ja rõõmsa usaldusega Sinu vastu. Hoia meid kannatamatu ja nukra meele, nõdra usu, meeleheite ja kiusatuste eest. Pööra meie süda ja mõtted täiesti Sinu poole. Anna meie Õnnistegijast õppida alandlikkust, olgu Tema rist meile eeskujuks ja lohutuseks ahastuses ning Tema haavad kosutuse ja rahu allikaks. Tema surm olgu meie lootuse kaljuks. Issand, Sinu püha nimi olgu kiidetud ka kannatuse ja risti läbi, nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.

Tänase palvepäeva lugemised ja palved (18.03)

Meie abi on Issanda nimes, kes on loonud taeva ja maa

Halastaja Jumal, Sina oled meie tugevus ja abi kõigi murede ja hädade keskel. Tule oma abiga meie juurde, anna meile usku ja lootust, hingerahu ja meelekindlust. Lase meid ligimesi nende hädas märgata ja olla üksteisele toeks. Kuule meid Jeesuse Kristuse, meie Issanda pärast
Aamen

Psalm 30

Sind, Issand, ma ülistan, sest sa oled mind toonud välja hädast ega ole lasknud mu vaenlasi rõõmutseda minu pärast.
Issand, mu Jumal, ma kisendasin su poole ja sa tegid mu terveks. Issand, sina tõid mu hinge välja surmavallast, sa elustasid mind nende hulgast, kes lähevad alla hauda.
Laulge kiitust Issandale, teie, tema vagad, ja ülistage tema püha mälestust!
Sest tema viha kestab silmapilgu, aga ta lahkus kogu eluaja; õhtul jääb nutt varaks, kuid hommikul on hõiskamine.
Aga ma mõtlesin heas põlves olles: Mina ei kõigu iialgi!
Issand, sina tegid oma heas meeles kindlaks minu kui mäe,
kuid sa peitsid oma palge ja ma tundsin hirmu.
Issand, sinu poole ma hüüdsin ja oma Issandat ma anusin:
„Mis kasu on mu verest, kui ma lähen hauda? Kas põrm hakkab sind tänama? Kas ta kuulutab sinu ustavust?
Kuule, Issand, ja ole mulle armuline; ole, Issand, minu aitaja!”
Sina muutsid mu kaebuse mulle ringtantsuks; sa vallandasid kotiriide mu seljast ja panid rõõmu mulle vööks, et mu hing laulaks sulle kiitust ega vaikiks.
Issand, mu Jumal, ma tahan sind tänada igavesti!
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule
Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti.

5. Moosese 4:29-31

Siis te otsite sealt Issandat, oma Jumalat, ja sa leiad ta, kui sa teda otsid kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Kui sul on kitsas käes ja kõik need asjad tabavad sind tulevasil päevil, siis pöördud sa Issanda, oma Jumala poole ja kuulad tema häält. Sest Issand, su Jumal, on halastaja Jumal: ta ei jäta sind maha ega hävita sind, ja ta ei unusta lepingut su vanematega, mille ta neile vandega andis.

Roomlastele 5:1-11

Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame, ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse. Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud. Sest juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristus surnud nende eest, kes tollal veel jumalakartmatud olid. Vaevalt, et keegi läheb surma isegi õige eest, kuigi hea sõbra eest mõni ehk julgeks surra. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Seda kindlamini meid päästetakse tema kaudu viha eest nüüd, kui me tema vere läbi oleme saanud õigeks. Sest kui me juba vaenlastena saime lepituse Jumalaga tema Poja surma läbi, kui palju kindlamini meid päästetakse tema elu läbi nüüd, kui me oleme juba lepitatud. Aga mitte ainult seda, vaid me ka kiitleme Jumalast meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle kaudu me oleme nüüd saanud lepituse.

Matteuse 4:23-24

Jeesus rändas läbi kogu Galilea, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ning tervendades haigeid ja vigaseid rahva seas. Ja kuuldus Jeesusest levis üle kogu Süüria, ja tema juurde toodi kõik, kes põdesid mitmesuguseid tõbesid ja olid piinade käes ja kurjast vaimust vaevatud ja langetõbised ja halvatud, ning tema tegi nad terveks.

Palvetagem:

Me palume Sind, Issand, kõigeväeline Jumal, Sinu püha kiriku eest kõigis paigus ilma peal, et Sa teda kaitseksid ja varjaksid kuni päevade lõpuni
Issand heida armu

Me palume Sind piiskoppide, teiste vaimulike ja koguduste eest, et Sa neid armuga õnnistaksid ega laseks neil väsida Sinu Sõna kuulutamise töös
Issand heida armu

Me palume Sind kõigi patukahetsejate ja meeleparandajate eest, et Sa nende peale halastaksid ja neile patud andeks annaksid
Issand heida armu

Me palume Sind kogu inimkonna eest, et Sa meid valgustaksid ja näitaksid õiget teed kriisist väljumiseks
Issand heida armu

Me palume Sind kõikide arstide ja meditsiinitöötajate eest, et Sa neid aitaksid, neile tarkust ja jõudu annaksid
Issand heida armu

Me palume Sind kõigi haigete eest, et Sa neid tervendaksid
Issand heida armu

Me palume Sind kõigi surijate ja igavikku lahkunute eest, et Su arm neid päästaks ja neid lunastaks
Issand heida armu

Me palume Sind kõigi valitsuste ja ametikandjate eest, kes seda kriisi lahendavad, et Sa neile arukust ja kannatlikkust annaksid ning neid õigetele otsustele juhataksid
Issand heida armu

Me palume Sind kõigi kristlaste eest, et Sa meid ühendaksid, et oleks üks kari ja üks karjane
Issand heida armu

Meie Isa, kes Sa oled taevas. Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.

Õnnistagu meid, kõigeväeline Jumal – Isa ja Poeg ja Püha Vaim.
Aamen

Hiiumaa kirikud avatud eriolukorra ajal

EMMASTE KIRIK

kolmapäeval 18. märtsil kl 18:00-19:00
reedel 20. märtsil kl 18:00-19:00
laupäeval 21. märtsil kl 18:00-19:00
kolmapäeval 25. märtsil kl 18:00-19:00
reedel 27. märtsil kl 18:00-19:00
laupäeval 28. märtsil kl 18:00-19:00
kolmapäeval 1. aprillil kl 18:00-19:00
reedel 3. aprillil kl 18:00-19:00
laupäeval 4. aprillil kl 18:00-19:00
laupäeval 18. aprillil kl 18:00-19:00

MÄNSPÄE KABEL

reedel 20. märtsil kl 12:00-15:00
reedel 27. märtsil kl 12:00-15:00
reedel 3. aprillil kl 12:00-15:00

KASSARI KABEL

kolmapäeval 18. märtsil kl 12:00-15:00
kolmapäeval 1. aprillil kl 12:00-15:00

KÄINA KOGUDUSEMAJA (LOOTUSE 4)

pühapäeval 22. märtsil kl 11:00-12:00
pühapäeval 29. märtsil kl 11:00-12:00
pühapäeval 5. aprillil kl 11:00-12:00

REIGI KIRIK

kolmapäeval 18. märtsil kl 12:00-15:00
pühapäeval 21. märtsil kl 13:00-14:00
kolmapäeval 1. aprillil kl 12:00-15:00

PÜHALEPA KIRIK

pühapäeval 21. märtsil kl 11:00-12:00
reedel 27. märtsil kl 12:00-15:00

KÄRDLA KIRIK

reedel 20. märtsil kl 12:00-15:00
kolmapäeval 25. märtsil kl 12:00-15:00
reedel 3. aprillil kl 12:00-15:00

KÄRDLA KOGUDUSEMAJA (PIKK 26)

pühapäeval 22. märtsil kl 15:00-16:00
pühapäeval 29. märtsil kl 15:00-16:00
pühapäeval 5. aprillil kl 15:00-16:00
pühapäeval 19. aprillil kl 15:00-16:00