Tänase palvepäeva lugemised ja palved (18.03)

Meie abi on Issanda nimes, kes on loonud taeva ja maa

Halastaja Jumal, Sina oled meie tugevus ja abi kõigi murede ja hädade keskel. Tule oma abiga meie juurde, anna meile usku ja lootust, hingerahu ja meelekindlust. Lase meid ligimesi nende hädas märgata ja olla üksteisele toeks. Kuule meid Jeesuse Kristuse, meie Issanda pärast
Aamen

Psalm 30

Sind, Issand, ma ülistan, sest sa oled mind toonud välja hädast ega ole lasknud mu vaenlasi rõõmutseda minu pärast.
Issand, mu Jumal, ma kisendasin su poole ja sa tegid mu terveks. Issand, sina tõid mu hinge välja surmavallast, sa elustasid mind nende hulgast, kes lähevad alla hauda.
Laulge kiitust Issandale, teie, tema vagad, ja ülistage tema püha mälestust!
Sest tema viha kestab silmapilgu, aga ta lahkus kogu eluaja; õhtul jääb nutt varaks, kuid hommikul on hõiskamine.
Aga ma mõtlesin heas põlves olles: Mina ei kõigu iialgi!
Issand, sina tegid oma heas meeles kindlaks minu kui mäe,
kuid sa peitsid oma palge ja ma tundsin hirmu.
Issand, sinu poole ma hüüdsin ja oma Issandat ma anusin:
„Mis kasu on mu verest, kui ma lähen hauda? Kas põrm hakkab sind tänama? Kas ta kuulutab sinu ustavust?
Kuule, Issand, ja ole mulle armuline; ole, Issand, minu aitaja!”
Sina muutsid mu kaebuse mulle ringtantsuks; sa vallandasid kotiriide mu seljast ja panid rõõmu mulle vööks, et mu hing laulaks sulle kiitust ega vaikiks.
Issand, mu Jumal, ma tahan sind tänada igavesti!
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule
Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti.

5. Moosese 4:29-31

Siis te otsite sealt Issandat, oma Jumalat, ja sa leiad ta, kui sa teda otsid kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Kui sul on kitsas käes ja kõik need asjad tabavad sind tulevasil päevil, siis pöördud sa Issanda, oma Jumala poole ja kuulad tema häält. Sest Issand, su Jumal, on halastaja Jumal: ta ei jäta sind maha ega hävita sind, ja ta ei unusta lepingut su vanematega, mille ta neile vandega andis.

Roomlastele 5:1-11

Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame, ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse. Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud. Sest juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristus surnud nende eest, kes tollal veel jumalakartmatud olid. Vaevalt, et keegi läheb surma isegi õige eest, kuigi hea sõbra eest mõni ehk julgeks surra. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Seda kindlamini meid päästetakse tema kaudu viha eest nüüd, kui me tema vere läbi oleme saanud õigeks. Sest kui me juba vaenlastena saime lepituse Jumalaga tema Poja surma läbi, kui palju kindlamini meid päästetakse tema elu läbi nüüd, kui me oleme juba lepitatud. Aga mitte ainult seda, vaid me ka kiitleme Jumalast meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle kaudu me oleme nüüd saanud lepituse.

Matteuse 4:23-24

Jeesus rändas läbi kogu Galilea, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ning tervendades haigeid ja vigaseid rahva seas. Ja kuuldus Jeesusest levis üle kogu Süüria, ja tema juurde toodi kõik, kes põdesid mitmesuguseid tõbesid ja olid piinade käes ja kurjast vaimust vaevatud ja langetõbised ja halvatud, ning tema tegi nad terveks.

Palvetagem:

Me palume Sind, Issand, kõigeväeline Jumal, Sinu püha kiriku eest kõigis paigus ilma peal, et Sa teda kaitseksid ja varjaksid kuni päevade lõpuni
Issand heida armu

Me palume Sind piiskoppide, teiste vaimulike ja koguduste eest, et Sa neid armuga õnnistaksid ega laseks neil väsida Sinu Sõna kuulutamise töös
Issand heida armu

Me palume Sind kõigi patukahetsejate ja meeleparandajate eest, et Sa nende peale halastaksid ja neile patud andeks annaksid
Issand heida armu

Me palume Sind kogu inimkonna eest, et Sa meid valgustaksid ja näitaksid õiget teed kriisist väljumiseks
Issand heida armu

Me palume Sind kõikide arstide ja meditsiinitöötajate eest, et Sa neid aitaksid, neile tarkust ja jõudu annaksid
Issand heida armu

Me palume Sind kõigi haigete eest, et Sa neid tervendaksid
Issand heida armu

Me palume Sind kõigi surijate ja igavikku lahkunute eest, et Su arm neid päästaks ja neid lunastaks
Issand heida armu

Me palume Sind kõigi valitsuste ja ametikandjate eest, kes seda kriisi lahendavad, et Sa neile arukust ja kannatlikkust annaksid ning neid õigetele otsustele juhataksid
Issand heida armu

Me palume Sind kõigi kristlaste eest, et Sa meid ühendaksid, et oleks üks kari ja üks karjane
Issand heida armu

Meie Isa, kes Sa oled taevas. Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.

Õnnistagu meid, kõigeväeline Jumal – Isa ja Poeg ja Püha Vaim.
Aamen

Hiiumaa kirikud avatud eriolukorra ajal

EMMASTE KIRIK

kolmapäeval 18. märtsil kl 18:00-19:00
reedel 20. märtsil kl 18:00-19:00
laupäeval 21. märtsil kl 18:00-19:00
kolmapäeval 25. märtsil kl 18:00-19:00
reedel 27. märtsil kl 18:00-19:00
laupäeval 28. märtsil kl 18:00-19:00
kolmapäeval 1. aprillil kl 18:00-19:00
reedel 3. aprillil kl 18:00-19:00
laupäeval 4. aprillil kl 18:00-19:00
laupäeval 18. aprillil kl 18:00-19:00

MÄNSPÄE KABEL

reedel 20. märtsil kl 12:00-15:00
reedel 27. märtsil kl 12:00-15:00
reedel 3. aprillil kl 12:00-15:00

KASSARI KABEL

kolmapäeval 18. märtsil kl 12:00-15:00
kolmapäeval 1. aprillil kl 12:00-15:00

KÄINA KOGUDUSEMAJA (LOOTUSE 4)

pühapäeval 22. märtsil kl 11:00-12:00
pühapäeval 29. märtsil kl 11:00-12:00
pühapäeval 5. aprillil kl 11:00-12:00

REIGI KIRIK

kolmapäeval 18. märtsil kl 12:00-15:00
pühapäeval 21. märtsil kl 13:00-14:00
kolmapäeval 1. aprillil kl 12:00-15:00

PÜHALEPA KIRIK

pühapäeval 21. märtsil kl 11:00-12:00
reedel 27. märtsil kl 12:00-15:00

KÄRDLA KIRIK

reedel 20. märtsil kl 12:00-15:00
kolmapäeval 25. märtsil kl 12:00-15:00
reedel 3. aprillil kl 12:00-15:00

KÄRDLA KOGUDUSEMAJA (PIKK 26)

pühapäeval 22. märtsil kl 15:00-16:00
pühapäeval 29. märtsil kl 15:00-16:00
pühapäeval 5. aprillil kl 15:00-16:00
pühapäeval 19. aprillil kl 15:00-16:00

Armsad koguduse liikmed Hiiumaal

Kui vajad pihti ja armulauda või on vaja läbi viia ristimist või matusetalitust helista julgesti koguduse õpetaja
Kristjan Simsonile
tel. 56 210 324 või kirjuta kristjan@dago.ee

Kui vajad abi toidu ja ravimite kojutoimetamisel või eestpalvet helista julgesti diakon
Triin Simsonile
tel. 56 212 357 või kirjuta triin@dago.ee

Kui vajad hingehoidlikku vestlust helista julgesti hingehoidja
Kristiina Rootsile
tel. 58 228 880 või kirjuta rootskristiina@gmail.com

Ristimised ja laulatused laiemas pere- ja suguvõsaringis on soovitatav edasi lükata eriolukorra lõppemiseni

Õnnistagu ja hoidku teid Kõigeväeline Jumal!