Ülestõusmisaja 2. pühapäev Quasimodogeniti; Dominica in albis: “Ülestõusnu tunnistajad”

Issand, + ava mu huuled
et mu suu kuulutaks Sinu kiidetavust
Jumal, tõtta mind päästma
Issand, rutta mulle appi
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule
Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen

+++

Nagu äsjasündinud lapsed igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole.
Ma armastan Issandat, sest Ta kuuleb mu häält ja mu anumist, sest Ta on pööranud oma kõrva minu poole ja ma hüüan Teda appi oma eluaja.
Surma võrgud ümbritsesid mind, surmavalla ängistused tabasid mind, ma sattusin ahastusse ja muresse.
Aga ma hüüdsin appi Issanda nime: „Oh Issand, päästa mu hing!”
Armuline on Issand ja õige, meie Jumal on halastaja.
Issand hoiab kohtlasi; ma olin nõder ja Tema aitas mind.
Pöördu, mu hing, tagasi oma hingamisele, sest Issand on sulle head teinud!
Sest Sina kiskusid mu hinge surmast välja, mu silmad silmaveest, mu jala komistusest.
Ma loodan ikka käia Issanda ees elavate maal.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen
Nagu äsjasündinud lapsed igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole.

1.Peetruse 2:2; Psalm 116:1-9

+++

Nõnda ütleb vägede Issand: Kuigi see on neil päevil ime selle rahva jäägi silmis, kas peaks see olema ime ka minu silmis? küsib vägede Issand. Nõnda ütleb vägede Issand: Vaata, mina päästan oma rahva päikesetõusu maalt ja päikeseloojaku maalt. Ja mina toon nad tagasi Jeruusalemma elama: nad on mulle rahvaks ja mina olen neile Jumalaks, ustav ja õiglane.
See on Jumala Sõna
Tänu olgu Jumalale

Sakarja 8:6–8

+++

Seda nähes hakkas Peetrus rahvale kõnelema: „Iisraeli mehed, miks te imestate selle üle või miks te ainiti vahite meid, otsekui meie oleksime oma erilise väe või jumalakartlikkusega selle mehe pannud kõndima Aabrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal, meie isade Jumal, on kirgastanud oma sulase Jeesuse, kelle teie olete reetnud ja ära salanud Pilaatuse palge ees, kui see oli otsustanud tema vabaks lasta. Teie salgasite ära Püha ja Õige ning palusite, et teile kingitaks mees, kes oli mõrtsukas. Teie tapsite Elu Juhi, aga Jumal on ta surnuist üles äratanud; selle tunnistajad oleme meie. Ja kuna tema siin, keda te näete ja tunnete, on uskunud Jeesuse nimesse, siis on see nimi teinud ta tugevaks, ja usk, mis tuleb Jeesuse läbi, on talle andnud täie tervise teie kõikide silma all. Ja nüüd, vennad, ma tean, et te olete seda teinud teadmatusest just nagu teie ülemadki. Jumal on aga sel kombel täide saatnud kõigi oma prohvetite suu kaudu ennustatu, et tema Võitu peab kannatama. Parandage siis meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, nii et Issandalt tuleksid kosumisajad ja ta läkitaks teie jaoks määratud Messia Jeesuse.
See on Jumala Sõna
Tänu olgu Jumalale

Apostlite teod 3:12–20

+++

Jeesus ilmus jüngritele veel Tibeeriase järve ääres. Aga Ta ilmus nõnda: Siimon Peetrus ja Toomas, keda nimetatakse Kaksikuks, ja Naatanael, kes oli Galilea Kaanast, ja Sebedeuse pojad ja veel kaks tema jüngritest olid seal koos. Siimon Peetrus ütles neile: „Ma lähen kalale.” Nad ütlesid talle: „Me tuleme sinuga kaasa.” Nad läksid välja ja astusid paati. Ent sellel ööl ei püüdnud nad midagi. Aga koidu ajal seisis Jeesus kaldal. Ent jüngrid ei teadnud, et see on Jeesus. Jeesus ütles siis neile: „Lapsed, on teil midagi leivakõrvaseks?” Nad vastasid Talle: „Ei ole.” Aga Tema ütles neile: „Heitke noot paremale poole paati, siis te leiate!” Nad heitsidki, ja ei jaksanud seda enam tõmmata kalade hulga tõttu. Nüüd ütles jünger, keda Jeesus armastas, Peetrusele: „See on Issand!” Siimon Peetrus, kuulnud, et see on Issand, võttis kuue ümber, sest ta oli alasti, ja hüppas järve. Aga teised jüngrid tulid paadiga – nad ei olnud ju kaldast kaugemal kui umbes kakssada küünart – ja vedasid noota kaladega. Kui nad nüüd tulid mäele, nägid nad valmis lõket ja selle peal kala ning leiba. Jeesus ütles neile: „Tooge neid kalu, mida te praegu püüdsite!” Siimon Peetrus läks üles ja tõmbas mäele nooda täis suuri kalu, arvult sada viiskümmend kolm. Ja noot ei rebenenud, kuigi neid oli nii palju. Jeesus ütles neile: „Tulge sööma!” Ükski jüngritest ei julgenud Temalt küsida: „Kes sa oled?”, sest nad teadsid, et Ta on Issand. Jeesus tuli ja võttis leiva ja andis neile, ja samuti kala. See oli Jeesusel juba kolmas kord jüngritele ilmuda pärast surnuist ülestõusmist.
See on püha evangeelium
Kiitus olgu Sulle, Kristus

Johannese 21:1–14

+++

Kristus on surnuist ülestõusnud, tõesti ta on ülestõusnud! Halleluuja!

Quasi modo geniti – nagu vastsündinud. „Nagu äsjasündinud lapsed igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole.“ (1Pt 2:2) Need apostel Peetruse sõnad juhatavad traditsiooniliselt sisse ülestõusmisaja 2. pühapäeva. See isalik manitsus on suunatud eelkõige Kristuse ülestõusmispühal ristitutele – vastsündinud Jumala lastele, kes nädal aega on kandnud seljas valgeid rõivaid. Valgete riiete kandmine näitab nende puhtust ja süütust – vee ja Vaimu läbi on nad uuesti sünnitatud, sünnitatud surma asemel elule – just nõnda, nagu on kirjas ühel vanal Rooma linna kristlase hauakivil – „in aeternum renati“ – uuesti sündinud igavikuks.

Täna võtsid vastristitud oma valged riided seljast ja sulandusid ülejäänud kogudusse – sellest ka pühapäeva teine nimi – dominica in albis depositis – seljast võetud valgete riiete pühapäev ehk lihtsalt valge pühapäev.

Kuid sündimine on siiski alles algus. Tõsi küll, võimas algus, sest selles sisaldub suur potentsiaal – võimalus eluks. Kuid seda võimalust tuleb alles hakata kasutama – sündimisele peab järgnema kasvamine. Samuti on ka ristimisega – selle püha sakramendi läbi me saame kristlasteks, kuid ristimises sisalduv potentsiaal – kasvamine pääste poole Jumala armus -hakkab alles aegamisi teostuma.

Kasvamiseks vajab laps toitu. Parim toit vastsündinule on tema ema rinnapiim. Nõndasamuti vajab ka Jumala laps toitu. Kirik, meie Ema, seda toitu külluslikult pakubki. Vaimulik selge piim, millest kõneleb apostel, on puhas ja selge Jumala sõna, millega Kirik toidab oma lapsi jumalateenistusel nii kõrvade, silmade kui suu kaudu. Sest ega ka püha altarisakrament pole muud kui Sõna – materialiseerunud Jumala Sõna. Nõndasamuti, nagu Jeesus on lihaks saanud Sõna.

Kui ristimises sündinud Jumala laps ei hakka osalema koguduseelus ja jääb eemale armulauaosadusest, loobub ta kasvamiseks vajalikust toitust ning tema kasvamine kängub. See võib lõppeda üsna varsti vaimuliku surmaga.

Martin Luther kirjutab sellest Suures Katekismuses nõnda: armulauda võib igati õigustatult nimetada hingede toiduks, mis uut inimest toidab ja kosutab. Sest ristimise läbi me sünnime esmalt uuesti, sealjuures jääb aga, vana nahk inimese lihal ja verel alles, kus on nii palju kuradi- ja maailmapoolseid takistusi ja kiusatusi, et me tihtipeale väsime ja muutume jõuetuks ning mõnikord ka vääratame. Seepärast ongi meile antud armulaud meie igapäevaseks karjamaaks ja toiduks, et usk leiaks kosutust ja kinnitust, et selles võitluses mitte tagasi langeda, vaid aina tugevamaks ja tugevamaks saada. Sest uus elu peab olema selline, et ta pidevalt kasvab ja areneb. Ta on aga sunnitud taluma palju vastuseisu, sest kurat on väga vihane vaenlane, kui ta näeb, et talle vastu hakatakse ja vana inimest rünnatakse; ja kui ta ei saa meid väevõimuga endale võita, siis hiilib ja luurab ta meid igast küljest, paneb kõik oma oskused mängu ja ei jäta enne, kui ta on meid ära väsitanud, nii et me loobume kas usust või laseme oma ihul minna ja muutume kurvameelseks või kärsituks. Selle peale meile pakutaksegi lohutust, et kui süda tunneb midagi sellist, mis muutub talle liig raskeks kanda, siis ta leiaks siit uut jõudu ja kosutust.

Tõesti, nagu ütleb Peetrus apostlite tegude raamatus – Jeesus on Elu Juht (Ap 3:15). Elu Juht suurte algustähtedega. Tema teeb meid tugevaks. Usk, mis tuleb Jeesuse läbi, annab meile täie tervise. Nõndasamuti, nagu tollele sünnist saadik jalutule, kelle apostlid Jeesuse nimel tervendasid.

Laskem siis endidki Elu Juhil kasvatada – avagem oma süda Tema Sõnale, ärgem tüdigem ja väsigem Teda kuulamast. Ja palvetagem selle eest, et lõppeks pea see armulauapaast, et meie usk võiks saada püha sakramenti üheskoos vastu võttes üha tugevamaks ja tugevamaks. Et saaksime meie juurde ja meisse tulevale Kristusele laulda: Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel! (vt. Lk 13:35)

+++

Me palume Sind, Issand, kõigeväeline Jumal, Sinu püha Kiriku eest kõigis paigus ilma peal, et Sa teda kaitseksid ja varjaksid kuni päevade lõpuni –
Issand heida armu
Me palume Sind piiskoppide, teiste vaimulike ja koguduste eest, et Sa neid armuga õnnistaksid ega laseks neil väsida Sinu Sõna kuulutamise töös –
Issand heida armu
Me palume Sind kõigi rahutute ja hirmunute eest, et Sa nende peale halastaksid, neile hingerahu ja meelekindlust kingiksid –
Issand heida armu
Me palume Sind kogu inimkonna eest, et Sa meid valgustaksid ja näitaksid õiget teed kriisist väljumiseks –
Issand heida armu
Me palume Sind kõikide arstide ja meditsiinitöötajate eest, et Sa neid aitaksid, neile tarkust ja jõudu annaksid –
Issand heida armu
Me palume Sind kõigi haigete eest, et Sa neid tervendaksid –
Issand heida armu
Me palume Sind kõigi surijate ja igavikku lahkunute eest, et Su arm neid päästaks ja neid lunastaks –
Issand heida armu
Me palume Sind kõigi valitsuste ja ametikandjate eest, kes seda kriisi lahendavad, et Sa neile arukust ja kannatlikkust annaksid ning neid õigetele otsustele juhataksid –
Issand heida armu
Me palume Sind kõigi kristlaste eest, et Sa meid ühendaksid, et oleks üks kari ja üks karjane –
Issand heida armu

Halastaja Jumal, iga-aastaste ülestõusmispühade toel uuendad Sa oma rahva usku. Aita meil üha sügavamalt mõista, kui püha on ristimise pesemine, mis meid on puhastanud; kui vägev on Su Vaim, millest oleme uuesti sündinud, ja kui hinnaline on Kristuse veri, millega oleme vabaks ostetud. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes Ta koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. Jeesuse nimel palume:
Meie Isa, kes Sa oled taevas. Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen

+++

Kristus on ülestõusnud! Halleluuja!
Tõesti, Ta on ülestõusnud! Halleluuja!
Issand + õnnistagu meid, hoidku meid kõigest kurjast
ja juhtigu igavesse ellu
Aamen